خدمات تعمیرات سولاردام سامسونگ در محل

استفاده از متخصصین حرفه ای استفاده از قطعات اصلی سرعت در اعزام در محل

پس از بررسی قطعات برای تعمیر سولاردام سامسونگ متوجه خرابی خازن دستگاه شدیم

در اینجا ایراد سامی سامسونگ گرم نکردن  دستگاه است

خازن باد کرده و به شکل ظاهریم خرابی آن مشخص است و با تعویض آن مشکل سولاردام سامی سامسونگ در محل تعمیر شد

تعمیر 24 غیر از خدمات سولاردام   سامسونگ تعمیرات مایکروفر سامسونگ رو هم به سرعت و با هزینه مناسب در منزل انجام میدهد