علت نچرخیدن سینی سولاردام

نچرخیدن سینی سولاردام

وقتی مایکروفر و سولاردام را روشن می کنیم باید سینی داخل آن با آهنگی ثابت به چرخش درآید، در غیر اینصورت میتواند مشکلات بسزایی در کیفیت غذای طبخ یا گرم شده بگذارد. در این حالت است که شما به دنبال علت نچرخیدن سینی سولاردام و مایکرویوو خود خواهید بود. تعمیر24 در ادامه مطلب به بررسی…